[ Sacred Days & Seasons ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Jesus & Christians  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

169. Atonement for Sins
9 :האומר
אחטה ואשוב אחטה ואשוב
  .אין מספיקין בידו לעשות תשובה
  (If he says):
אחטה ויום הכפורים מכפר
  .אין יום הכפורים מכפר
עברות שבין אדמ למקום
  ;יום הכפורים מכפר
עברות שבין אדם לחברו
אין יום הכפורים מכפר
  .עד שירצה את חברו
  --- Mishna, Yoma 8.9

170. Life or Death?
  *:ת״ר
  : מי שחלה ונטה למות אומרים לו
  . התודה שכן כל המומתין מתודין
  . אדם יוצה לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט
  . חש בראשו יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר
  עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום לידון
   . שכל העולה לגרדום לידון
  אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול
  . ואם לאו אינו ניצול 
  : ואלו הן פרקליטין של אדם
  . תשובה ומעשים טובים
   ואפי תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה
  . ואחד מלמד עליו זכות ניצול
  : שנאמר
  אם יש עליו מלאך מליץ
  אחד מני אלף להגיר לאדם ישרו
  : יחננו ויאמר
  (Job 33:23-24) ... פדעהו מרדת שחת
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 32a

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")

171. Composition of a Court
6 סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחד
  וקטנה של עשרים ושלשה
  ואין בית דין שקול
  --- Mishna, Sanhedrin 1.6

172. Cases for the Supreme Court
5 אין דנין לא את השביט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול
  .(cf. Deut 17:48, 16:20) אלא על פי בית דין של שבעים ואחד
  --- Mishna, Sanhedrin 1.5

173. Capital & Non-capital Cases
1 ? מה בין דיני ממונות לדיני נפשות
  .דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה --
  דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה  --
  .ודיני נפשות פותחין בין לזכות ואין פותחין לחובה
  דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה --
  .ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה
  דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה --
  .דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה
  דיני ממונות הכול מלמדין זכות וחובה --
  .ודיני נפשות הכול מלמדין זכות ואין הכול מלמדין חובה
  דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות --
והמלמד זכות מלמד חובה
דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות
  .אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובה
  דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה --
  .דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום
  דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה --
דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה
  .לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב
  --- Mishna, Sanhedrin 4.1

174. Court Protocol
3 .סנהדרין היתה כחצי גרן עגלה כדי שיהו רואין זה את זה
ושני סופרי הידנין עומדין לפניהם
  .אחד מימים ואחד משמאל
  .וכותבים דברי המזכין ודברי המחיבין
  --- Mishna, Sanhedrin 4.3
* lit.: "was like half a threshing floor."

175. Warning to Witnesses
5 ? כיצד מאימין (את העדים) על עדי נפשות 
  :היו מכנסין אותן ומאימין עליהן
  :שמא תאמרו מאמד ומשמועה
עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו
  :או שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה
  .הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות
דיני ממונות אדם נותן ממונ ומתכפר לו
  דיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלויין בו עד סוף העולם
לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך
שכל המאבד נפש אחת מישראל
  ;מעלה עליו הכתוב כאלו אבד עולם מלא
וכל המקים נפש אחת מישראל
  .מעלה עליו הכתוב כאלו קים עולם מלא
  --- Mishna, Sanhedrin 4.5

176. Offenders Sentenced to Stoning
4 :אלו הן הנסכלין
  הבא על האם ועל אשת האב ועל הכלה ועל הזכר ועל הבהמה --
  והאשה המביאה את הבהמה --
  והמגדף והעבוד עבודה זרה --
  והמחלל את השבת --
  והמקלל אביו ואמו --
  הבא על הנערה המארסה --
  [cf. Deut 13] והמסית והמדיח --
  והמכשף --
  .ובן סורר ומורה --
  --- Mishna, Sanhedrin 7.4

177. What constitutes Blasphemy?
5 *. המגדף אינו חיב עד שיפרש את השם
  :אמר רבי יהושע בן קרחה
  :בכל יום דנין את העדים בכנוי
  .יכה יוסי את יוסי
נגמר הדין לא הורגין בכנוי
אלא מוציאים את כל האדם לחוץ
  :ושואלים את הגדול שבהן ואומרים לו
  .אמור מה ששמעת בפרוש
והוא אומר
  .והדנין עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאחין
  .והשני אומר אף אני כמוהו
  .והשליש אומר אף אני כמוהוי
  --- Mishna, Sanhedrin 7.5

*

השם: "The Name"; rabbinic circumlocution to avoid pronouncing (or writing) YHWH.

178. Sabbath Violators Stoned
8 המחלל את השבת בדבר שחיבין על זדונו כרת
  .ועל שגגתו חטאת
  --- Mishna, Sanhedrin 7.8

179. Hidden Witnesses
10 :המסית זה הדיוט שהסית, והמסית את ההדיוט, אמר לו
יש יראה במקום פלוני
  .כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריעה
כל חיבי מיתות שבתורה
  .אין מכמינין לו עליהם חוץ מזו
  ---- Mishna, Sanhedrin 7.10

180. Prelude to Stoning
1 .נגמר הדין מוציאין אותו לסכלו
בית הסכילה היה חוץ לבית דין
  :שנאמר
  .(Lev 24:14) חוצה את המקלל
אחד עומד על פתח בית דין והסודרין ביד
  .הסוס רחוק ממנו כדי שיהא רואהו
  :(to the court) אומר אחד
יש לי ללמד עליו זכות
  .(from being stoned) הלה מניף בסודריןה והסוס רץ ומעמידו
  :ואפלו הוה אומר
יש לי ללמד על עצמי זכות
מחזירין אותו אפלו ארבעה וחמשה פעמים
  .ובלבד שיש ממש בדבריו
מצאו לו זכות פטרוהו
  .ואם לאו יוצא לסכל
  :וכרוז יוצא לפניו
איש פלוני בן פלוני יוצא לסכל
  .על שעבר עברה פלונית
  .ופלוני ופלוני עדיו
  .כל מי שיודע לו זכות יבוא וימלמד עליו
2 .[= 15 feet]  היה רחוק מבית הסכילה כעשר אמות
  :אומרים לו
  .התודה
  .שכן דרך הממתין מתודין
  שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא
  :ואמ אינו יודע להתודות אומרים לו
  .אמור תהא מיתתי כפרה על כל עונותי
  --- Mishna, Sanhedrin 6.1-2

181. Stoning & Hanging
4a .בית הסכילה היה גבוה שתי קומות
  .אחד מן העדים דוחפו על מתניו
  .נהפך על לבו הופכו על מתניו
אם מת בה יצא
  .ואם לאו השני נוטל את האבן ונותה על לבו
אם מת בה יצא
  ואם לאו רגימתו בכל ישראל
4b .כל הנסכילין נתלין
  .(ben Hyrcanus) דברי רבי אליעזר
  :וחכמים אומרים
  .אינו נתלה אלא המגדף והעבוד עבודה זרה
  .האיש תולין אותו פניו כלפי העם והאישה פניה כלפי העץ
  .(ben Hyrcanus) דברי ברי אליעזר
  :וחכמים אומרים
  האיש נתלה ואין האישה נתלית
4c ?(who had been stoned) כיצד תולין אותו
  .משקעין את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה
  .ומקיף שתי ידיו זו על גבי זו ותולה אותו
  :אומר  (ben Halaphta) ברי יוסי
הקורה מטה על הכתל
ותולה אותו כדרך שהטבחין עושין
  .ומתירין אותו מיד
ואם לן עובר עליו בלא תעשה
  :שנאמר
לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא
  .(Deut 21:23) כי קללת אלהים תלוי
  ? כלומר, מפני מה זה תלוי
מפני שברך את השם
  .ונמצא שם שמים מתחלל
  --- Mishna, Sanhedrin 6.4

182. Parable of the Twins
  : תניא
   אומר רבי מאיר 
  (Deut 21:23) [ כי קללת אלהים תלוי]
  : משלו משל
  ? למה הדבר דומה
  . לשני אחים תאומים בעיר אחת
  . אחד מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיות
  . צוה המלך ותלאוהו
  : כל הרואוה אותו אומר
  . המלך הלוי
  . צוה המלך והורידוהו
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 46b

183. Death by Strangulation
1 :אלו הן הנחנקין
  המכה אביו ואמו --
  [cf. Deut 24:7] וגונב נפש מישראל  --
  וזקן ממרה על פי בית דין --
  ונביא השקר והמתנבא בשם עבודה זרה --
  --- Mishna, Sanhedrin 11.1

184. The Rebellious Elder
4 אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין שביבנה
  .אלא מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים
  :ומשמרין אותו עד הרגל וממיתין אותו ברגל, שנאמר
  .(Deut 17:13) וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד
  .דברי ברי עקיבא
  :אומר (ben El'ai) ברי יהודה
  .אין מענין את דינו של זה אלא ממיתין אותו מיד
  --- Mishna, Sanhedrin 11.4

185. The False Prophet
5 .(by God) נביא השקר המתנבא על מה שלא שמע ומה שלא נאמר
  .[i.e., by strangulation] מיתתו בידי אדם
אבל הכובש את נבואתו והמותר על דברי הנביא
  -- ונביא שעבר על דברי עמצו
  :מיתתן בידי שמים, שנאמר
  .(Deut 18:19) אנכי אדרש מעמו
6 :המתנבא בשם עבודה זרה ואומר
  (is to be strangled) כך אמרה עבלדה זרה
  .אפלו כון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור
  --- Mishna, Sanhedrin 11.5-6

186. Executions Suspended
  :  והאמר רב יוסף יכן תני דבי חזקיה
  מיום שחרב בה״מ * אע״פ ** שבטלה סנהדרי
  . ד׳ מיתות לא בטלו
   ? לא בטלו
  . והא בטלו
  . אלא דין ארבע מיתות לא בטלו
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 37b
* בה״מ : rabbinic shorthand for בית המדרש (lit.: "house of study," here = Temple)
** אע״פ : rabbinic shorthand for אף על פי ("nevertheless")

[ Sacred Days & Seasons ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Jesus & Christians  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2022 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]