[ Rabbinic Wisdom ] [ English translations ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Food & Fellowship  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

111. Aphorisms of cHanina ben Dosa
10 :רבי חנינא בן דוסא אומר
כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
  .חכמתו מתקיימת
וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו
  .אין חכמתו מתקיימת
  :הוא היה אומר
כל שמעשיו מרובין מחכמתו
  .חכמתו מתקיימת
וכל שחכמתו מרבה ממעשיו
  .אין חכמתו מתקיימת
11 :הוא היה אומר
כל שרוח הבריות נוחה הימנו
  .רוח המקום נוחה הימנו
וכל שחכמתו מרבה ממעשיו
  .אין חכמתו מתקיימת
  --- Mishna, Aboth 3.10-11

112. Power of Prayer
5 :אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא
  :שהיה מתפלל על החולים ואומר
  .זה חי וזה מת
  :אמרו לו
  ?מנין אתה יודע
  :אמר להם
אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקבל
  .ואם לאו יודע אני שהוא מטרף
  --- Mishna, Berakoth 5.5

113. cHanina cures Sons of Sages
  *:ת״ר
  **.מעשה שחלה בנו של ר״ג
  ***שגר שני ת״ח
   .אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים
  .כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים
  :בירידתו אמר להם
  .לכו שחלהצתו חמה
  :אמרו לו
  ? וכי נביא אתה
  :אמר להן
  (Amos 7:14) לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי
  :אלא כך מקובלני
  אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקבל
  .ואם לאו יודע אני שהוא מטרף
  .ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
  ** וכשבאו אצל ר״ג
  :אמר להן
  ! העבודה
  לא חסרתם ולא הותרתם
  .אלא כך היה מעשה
  באותה שעה חלצתו חמה
  .ושאל לנו מים לשתות
  ושוב מעשה רבי חנינא בן דוסא
  ****.שהלך ללמוד תורה אצל ר׳ יוחנן בן זכאי
  ***** וחלה בנו של ריב״ז אמר לו 
  .חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה
  .חנינא ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים
  .וחיה
  :אמר רבי יוחנן בן זכאי
  אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו
  לא היו משגיחים עליו
  :אמרה לו אשתו
  ? וכי חנינא גדול ממך
  :אמר לה
  לאו אלא הוא דומה כעבד לפני המלך
  .ואני דומה כשר לפני המלך
  --- Babylonian Talmud, Berakoth 34b
* ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")
** ר״ג : rabbinic shorthand for רבן גמליאל ("Rabban Gamaliel" I)
*** ת״ח : rabbinic shorthand for  תלמידי חכמים ("disciples [of the] sages")
**** ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")
***** ריב״ז : rabbinic shorthand for  רבי יוחנן בן זכאי ("Rabbi Johanan ben Zakkai")

114. The Saint & the Serpent
  *:ת״ר
  .מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות
  **.באו והודיעו לו לר׳ חנינא בן דוסא
  :אמר להם
  .הראו לי את חורו
  .הראוהו את חורו
  .נתן עקבו על פי החור
  .יצא ונשכו ומת אותו ערוד
  .נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש
  :אמר להם
  .ראו בני אין ערוד ממית
  .אלא החטא ממית
  :באותה שעה אמרויה
  אוי לו לאדם שפגע בו ערוד
  **.ואוי לו לערוד בו ר׳ חנינא בן דוסא
  --- Babylonian Talmud, Berakoth 33a

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")
** ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")

115. Hanina stills a Storm
  . ר׳ חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא אתא מיטרא
  : אמר לפניו
   רבונו של עולם כל העולם כולו בנחת
  .וחנינא בצער
  . פסק מיטרא
  : כי מטא לביתיה אמר לפניו
  רבונו של עולם כל העולם כולו בצער
  . וחנינא בנחת
  . אתא מיטרא
  : (bar cHiyya) אמר רב יוסף
  ?  מאי אהניא ליה צלותא דכוהן גדול לגבי רבי חנינא בן דוסא
  --- Babylonian Talmud, Ta'anith 24b

116. cHoni the Circle-drawer
8 :מעשה שאמרו לו לחוני המעגל
  התפלל שירדו גשמים
  .התפלל ולא ירדו גשמים
  ? מה עשה
  :עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו
רבונו של עולם
בניך שמו פניהם עלי
  .שאני כבן בית לפניך
  :נשבע אני בשמך הגדול
שאיני זז מכאן
  ! עד שתרחם על בניך
  .התחילו גשמים מנטפין
  : אמר
לא כך שאלתי
  ! אלא גשמי בורות שיחין ומערות
  .התחילו לירד בזעף
  : אמר
לא כך שאלתי
  .אלא גשמי רצון ברכה ונדבה
ירדו כתיקנן
  עד שיצאו ישראל מירושלים להר בית מפני הגשמים
  .[leader of the Pharisees] שלח לו שמעון בן שטח
  .אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי
  ? אבל מה אעשה לך
שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך
  .כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו
  --- Mishna, Ta'anith 3.8

117. Midrash on cHoni's Prayer
  מה שלחו בני לשכת הגזית
  ? לחוני המעגל
  [It was this midrash on Job 22:28-30]:
  ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
  ותגזר אומר אתה גזרת מלמטה
  והקב״ה * מקיים מאמרך מלמעלה
  ועל דרכיך נגה אור
  דור שהיה אפל הארת בתפלתך
  כי השפילו ותאמר גוה
  דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך
  ושח עינים יושע
  דור ששה בעונו הושעתו בתפלתך
  ימלט אי נקי
  דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך
   . ונמלט בבור כפיך
  .מלטתו במעשה ידיך הברורין
  --- Babylonian Talmud, Ta'anith 23a

*

הקב״ה : rabbinic shorthand for הקדוש ברוך הוא ("the Holy One, Blessed be He")

118. cHilkiah & the Rabbis
  . אבא חלקיה בר ברית דחוני המעגל
  הוה וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו
  . משדרי רבנן לגביה ובעי רחמי
  . ואתי מיטרא
  זימנא חדא איצטריך עלמא למיטרא
  . שדור רבנן זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי דניתי מיטרא
  ... אזול לביתיה ולא אשכחוהו
  . כי ממאל ביתיה עלת דביתהו ברישא
  . והדר עייל איהו והדר עיילי רבנן
  יתיב וכריך ריפתא
  : ולא אמר להו לרבנן
  . איתו כרוכו
  פלג ריפתא לינוקי לקשישא חדא
  . ולזוטרי תרי
  : אמר לה לדביתהו
  . ידענא דרבנן משום מיטרא
  . קא אתו נסיק לאיגרא רחמי
   אפשר דמרציו הקב״ה * וייתי מיטרא
  . ולא נחזיק טיבותא לנפשין
  סקו לאיגרא
  . קם איהו בחדא זויתא ואיהי בחדא זויתא קדים סלוק
  . ענני מהך זויתא דדביתהו
  : כי נחית אמר להו
  ? אמאי אתו
  : רבנן אמרו ליה
  . שדרי לן רבנן לגבי דמר למבעי רחמי אמיטרא
  : אמר להו
  . ברוך המקום ** שלא הצריך אתכם אבא לחלקיה
  : אמרו ליה
  ... ידעינן דמיטרא מחמת מר הוא דאתה
  --- Babylonian Talmud, Ta'anith 23ab

*

הקב״ה : rabbinic shorthand for הקדוש ברוך הוא ("the Holy One, Blessed be He")

**

מקום ("lit.: "Place"): rabbinic circumlocution for "God."

119. cHanan ha Nechba & the Schoolboys
  . חנן הנחבא בר ברתיה דחוני המעגל
  הוה כי הוה מצטריך עלמא למיטרא הוו
  . משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגכיה
  : ונקטי ליה בשיפולי גלימיה ואמרו ליה
  ! אבא אבא הב לן מיטרא
  *: אמר לפני הקב״ה
  **. רבש״ע עשה
    בשביל אלו שאין מכירין בין אבא דיהיב מיטרא
   . לאבא דלא יהיב מיטרא
  --- Babylonian Talmud, Ta'anith 23b

*

הקב״ה : rabbinic shorthand for הקדוש ברוך הוא ("the Holy One, Blessed be He")

**

רבש״ע : rabbinic shorthand for רבונו של עולם ("Our Lord of the world")

120. The Qaddish
  יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא
בעלמא די ברא כרעותה
וימליך מלכותה בחייכון וביומיכון
ובחיי דכל בית ישראל
  .בעגלא ובזמן קריב
  ואמרו אמן
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמה דקדשא בריך הוא
לעלא מן כל ברכתא וישרתא תשבחתא ונחמתא
  .דאמירן בעלמא
  .ואמרו אמן
תתקבל צלותהון ובעותהון דכל בית ישראל
  .קדם אבוהון די בשמיא
  .ואמרו אמן
יהא שלמה רבא מן שמיא
  .וחיים לנו ולכל עמו ישראל
  .ואמרו אמן
  .עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
  .ואמרו אמן
  --- Prayerbook of Saadia Gaon
  [NOTE: The Qaddish is one of the oldest and most used prayers in Jewish piety. Its popularity in pre-Christian Palestine is attested by numerous echoes in late biblical, apocryphal and early rabbinic sources. But the date of origin of its particular phrases cannot be established with certainty, since it is not directly quoted in written works before the end of the Talmudic period. It is regularly used with slight variations several times during morning and evening worship services. The most popular form is that intended as a prayer of intercession for those who mourn. The fuller litany, presented here, regularly precedes the rehearsal of Israel's covenant responsibilities (Oleynu) at the conclusion of each synagogue service.]

121. The Kingdom of Heaven
  Rabbi Judah (bar Ezekiel) said in the name of Rab (Abba Arika):
-- "If one is saying the Shema when he is walking,
he should stop to receive the kingdom of Heaven while standing."
And what portion is called "the Kingdom of Heaven"?
"The LORD our God, the LORD is One!" (Deut 6:4b).
  --- Midrash, Siphre 'al Debarim 29

122.   Eighteen Benedictions
1. Aboth ברוך אתה ה׳* אלהינו ואלהי אבותנו
(before 165 BCE) אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
  האל הגדול הגבור והנורא
  .אל עליון קונה שמים וארץ
  .ברוך אתה ה׳* מגן אברהם
2. Geburoth . אתה גבור מכלכל חיים ומחיה מתים
(1st c. BCE) .ברוך אתה ה׳* מחיה מתים
3. Qedusha קדוש אתה ונורא שמך
(10-40 CE) ואין אלה מבלעדיך
  .ברוך אתה ה׳* האל הקדוש
4. Da'ath חנינו אבינו מאתך דעה ובינה
(10-40 CE) . והשכל מתורתך
  .ברוך אתה ה׳* חונן הדעת
5. Teshuvah השיבנו אבינו לתורתך
(10-40 CE) . והחזירנו בתשובה שלימה לפניך
  .ברוך אתה ה׳* הרוצה בתשובה
6. Selicha .סלח לנו אבינו כי חטאנו
(20 BCE-10 CE) .ברוך אתה ה׳* המרבה לסלוח
7. Ge'ulla ראה בענינו וריבה ריבנו
(40-70 CE) .וגאלנו למען שמך
  .ברוך אתה ה׳* גואל ישראל
8. Rephu'a רפאנו ה׳* אלהינו ממכאובנו
(1st. c. BCE) .והעלה רפואה למכותינו
  .ברוך אתה ה׳* רופא חולים
9. Shanim ברך עלינו ה׳* אלהינו את השנה הזאת
(150-30 BCE) . לטובה בכל מיני תבואתה
  .ברוך אתה ה׳* מברך השנים
10. Qibbutz תקע בשופר גדול לחירותינו
(40-70 CE) . ושא נס לקבצנו
  .ברוך אתה ה׳* מקבץ גדחי ישראל
11. Mishpat השיבה שופטינו כבראשונה
(40-70 CE) ויועצינו כבתחלה
  . ומלוך עלינו אתה לבדך
  .ברוך אתה ה׳* אוהב המשפט
12. Zedim למשומדים אל תהי תקוה
(1st c. BCE) . ומלכות זדון מהרה תעקר
(80-100 CE) והנוצרים והמינים כרגע יאבדו
  ימחו מספר חיים
  . ועם צדיקים אל יכבתו
  .ברוך אתה ה׳* מכניע זדים
13. Zaddiqim על גרי הצדק יהמו רחמיך
(90-100 CE) . והן לנו שכר טוב עם עושי רצונך
  .ברוך אתה ה׳* לצדיקים
14.Yerushalayim רחם ה׳* אלהינו על ישראל עמך
(Maccabean)  ועל ירושלם עירך
 (40-60 CE) ועל ציון משכן כבודיך
  ועל מעונוך
  ועל היכלך
  ועל מלכות בית דוד
  .משיח צדקך
  .ברוך אתה ה׳* בונה ירושלם
15. Tephilla משע ה׳* אלהינו בקולנו
(before 165 BCE) . ורחם עלינו
  .ברוך אתה ה׳* שומע תפלה
16. Abodah רצה ה׳* אלהינו ושכון בציון
(1st or 2nd c. BCE) . ויעבדוך עבדיך בירושלם
  .ברוך אתה ה׳* שאותך נירא ונעבוד
17. Hoda'a *מודים אנחנו לך אתה הוא ה׳
(1st or 2nd c. BCE) אלהינו ואלהי אבותנו
  על ניסיך ורחמיך
  . ועל כלם תתברך ותתרומם
  .ברוך אתה ה׳* הטוב לך להודות
18. Shalom שים שלומך על ישראל עמך
(40-70 CE) ועל עירך ועל נחלתך
  . וברכנו כלנו כאחד
  .ברוך אתה ה׳* עושה השלום
  --- Prayerbook of Saadia Gaon

*

ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("the name") in place of "YHWH".
[NOTE: This litany, along with the Shema (Deut 6:4) has formed the core of the rabbinic liturgy since pre-Christian times. It is variously referred to as the Shemoneth Esre (because of its 18 benedictions), the Amidah (because it must be said standing), or simply the Tephilla ("The Prayer"). Although the formulae used today derive from the 2nd temple period, they have undergone later emendations and expansions that reflect the circumstances and concerns of Jews dispersed in various locales. The translation above is based on L. Finkelstein's reconstruction of the original Palestinian formulae (JQR n.s. 16, 1925-1926), except in four instances where a longer version of a benediction is more relevant to NT material. Benedictions 12, 14 & 16 represent the wording of a fragment of the early Palestinian liturgy found by S. Schechter in the genizah of the old Cairo synagogue (JQR o.s. 10, 1898). The version of benediction 17 suggested here is derived from the wording preserved in the Prayer book of R. Saadia Gaon, since the terminology used in the Genizah fragment is less specific in designating the rationale for thanksgiving. The date suggested for the origin of each benediction is based on Finkelstein's comparison of the formulae with other datable rabbinic material. Rabbinic texts trace the codifying of the 18 Benediction litany to R. Simeon ha Paqoli and the expansion of the 12th benediction (grayed type) to R. Samuel the Small at Jabneh in the late 1st century CE when tensions were high between the rabbis and Jews who claimed Jesus was the Messiah. This added wording was apparently used only to prevent Judean Christians (= "Nazarenes") from participating in (and disrupting) synagogue services. It has not been used by Jews at worship since the definitive separation of church & synagogue (2nd c. CE)].

123. Reciting the 18 Benedictions
1 .אין עומדין להתפלל אלא מתוך כבד ראש
חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים
  .כדי שיכונו את לבם למקום
  .אפלו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו
  .ואפלו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק
  --- Mishna, Berakoth 5.1

124. The Praying cHasid & the Prince
  *:ת״ר
  .מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך
  :בא שר אחד ונתן לו
  !שלום
  .ולא החזרת לו שלום
  .המתין לו עד שסיים תפלתו
  **:לאחר שסיים תפלתו א״ל
  :ריקא והלא כתוב בתורתכם
  ...(Deut 4:9) ? רק השמר לך ושמור נפשך
  ? כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום
  אם הייתי חותך ראשך בסייף
  ? מי היה תובע את דמך מידי
  **:א״ל
  .המתן לי עד שאפייסך בדברים
  **:א״ל
  אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם
  ובא חברך ונתן לך שלום
  ? היית מחזיר לו
  **:א״ל
  .לאו
  ? ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך
  **:א״ל
  .היו חותכים את ראשי בסייף
  **:א״ל
  ***? והלא דברים ק״ו 
  ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם
  .שהיום כאן ומחר בקבר
     כך אני שהייתי עומד לפני מלך
  ****! מלכי המלכים הקב״ה
  .שהוא חי וקיים לו מה היו לעד ולעולמי עולמים
  ? על אחת כמה וכמה
  מיד נתפייס אותו השר
  .ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום
  --- Babylonian Talmud, Berakoth 32b-33a
* ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")
** א״ל : rabbinic shorthand for אמר לו ("he said to him")
*** ק״ו : rabbinic shorthand for קל וחומר ("light and heavy" -- i.e., analogy)
**** הקב״ה : rabbinic shorthand for הקדוש ברוך הוא ("the Holy One, Blessed be He")

125. A Quick Prayer
  *:ת״ר
  . מהלך במקום גדידי היה ולסטים מתפלל תפלה קצרה
  ? ואיזה היא תפלה קצרה
  : אומר (ben Hyrcanus) ר׳ ** אליעזר
  עשה רצונך בשמים ממעל
  . ותן נחת רוח ליראיך מתחת
  . והטוב בעיניך עשה
  ***. ברוך אתה ה׳ שומע תפלה
  --- Babylonian Talmud, Berakoth 29b

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")

**

ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")

***

ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("the name") in place of "YHWH".
[NOTE: This is one of many brief prayers developed by rabbis for situations that did not permit the reciting of the whole Tephilla with its 18 benedictions. This one reflects conditions faced by travelers in 1st c. Palestine].

126. Prayer Surpasses Deeds
  "Do not speak to me! Ascend to the top of Pisgah!" (Deut 3:26c-27a).
From this you have the saying of Rabbi Eliezer ben Jacob:
-- "One prayer is more pleasing (to God) than a thousand good deeds."
For with all the deeds of Moses, he was not told: "Ascend!"
But with this word (of prayer) he was told: "Ascend!"
  --- Midrash, Siphre 'al Debarim 29

[ Rabbinic Wisdom ] [ English tranlations ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Food & Fellowship  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2021 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]