[ Messianic Exegesis ] [ English translations ] IHO Index ] [ Search ] [ Dead Sea Scrolls ] Time & Eternity  ]

Click on title of any pericope numbered in red to access the original language text.

233. Teacher of Righteousness
1 ועתה שמעו כל יודעי צדק ובינו במעשי
2 . אל כי ריב לו עם כל בשר ומשפט יעשה בכל מנאציו 
3 כי במועלם אשר עזבוהו הסתיר פניו מישראל וממקדשו
4 . ויתנם לחרב
ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית
5 . לישראל ולא נתנם לכלה
ובקץ הרון שנים שלוש מאות
6  (597-582 BCE ותשעים לתיתו אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל
7 . פקדם
ויצמח מישראל ומאהרן שורש מטעת לירוש
8 . את ארצו ולדשן בטוב אדמתו
ויבינו בעונם וידעו כי
9 . אנשים אשימים הם
ויהיו כעורים וכימגששים דרך
10 . שנים עשרים
ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו
11 . ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו
ויודע
12 לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בונדים
13 . הם סרי דרך
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 1.1-13

234. Secrets of the End-Time
1 וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על
2 . על הדור האחרון
  . ואת גמר הקץ לוא הודעו
3 ואמר אמר
 (Hab 2:2):
למען ירוץ הקורא בו
4 פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל את
5 . כול רזי דברי עבדיו הנבאים
  --- Dead Sea Scrolls, Habakkuk Midrash (1QpHab) 7.1-5

235. Secrets of Righteousness
27 עוברי פיכה ובי האירותה פני רבים
   . ותגבר עד לאין מספר
כי הודעתני ברזי
28 . פלאכה
ובסוד פלאכה הגברתה עמדי
והפלא לנגד רבים בעבור כבודכה
ולהודיע
29 . לכול החיים גבורותיכה
  ? מי בשר כזאת
  ? ומה יצר חמר להנדיל פלאות
והוא בעוון
30 מרחם
  . ועד שבה באשמת מעל
ואיני ידעתי כי לוא לאנוש צדקה
  ולוא לבן אדם תום
31 .דרך
  לאל עליון כול מעשי צדקה
ודרך אנוש לוא תכון כי אם ברוח יצר אל לו
32 : להתם דרך לבני אדם
למען ידעו כול מעשיו בכות גבורתו
ורוב רחמיו על כול בני
33 . רצונו
  --- Dead Sea Scrolls, Thanksgiving Scroll (1QH) 4.27-33

236. Separation from Judah
10 ובשלים הקץ למספר השנים
11 . האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה
כי אם לעמוד איש על
12 . מצודו
נבנתה הגדר רחק החוק
  [Micah 7:11] . רחק החוק
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 4.10-12

237. The Rod & the Well
2 ויזכר אל ברית ראשנים
ויקם מאהרן נובנים ומישראל
3 . חכמים
וישמיעם ויחפורו הבאר
באר חפרוה שרים כרוה
4 (Num 21:18) . נדיבי העם במחוקק 
הבאר היא התורה וחופריה הם
5 שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה
   . ויגורו בארץ דמשק
6 אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה
7 פארתם בפי אחד
  . והמחוקק הוא דורש התורה אשר
8 : אמר ישעיה
  (Isa 54:16) . מוציא כלי למעשיהו
ונדיבי העם הם
9 הבאים לכרות את הבאר במחוקקות אשר חקק המחוקק
10 .  להתהלך במה בכל קץ הרשיע
וזולתם לא ישיגו עד עמד
11 . יורה הצדק באחרית הימים
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 6.2-11
* mehoqeq: lit: "commander"

238. Pre-Messianic Organization
22 :... וזה סרך מושב
23 המתהלכים באלה בקץ הרשעה
עד עמוד משוח אהרן
1 וישראל עד עשרה אנשים למועט לאלפים ומיאיות וחמשים
2  [cf. Exod 18:25].... ועשרות
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 12.22-13.2

239. The Overseer
7 : המשפט וזה סרך המבקר למחנה
ישכיל את הרבים במעשי
8 אל ויבינם בנבורות פלאו
  . ויספר לפניהם נהיות ולם בפרתיה
9 וירחם עליהם כאב לבניו
  . ויש[יב] לכל מדהובם כרועה עדרו
10  יתר כל חרצובות קשריהם
  ... לבלתי למעשיו ורצוץ בעדתו
8 והמבקר אשר...
9 לכל המחנות מבן שלשים שנה עד בן המשים שנה בעול בכל
10 . סוד אנשים ולכל לשון
למשפחותם על פיהו יבאו באי העדה
11 . איש בתרו
ולכל דבר אשר יהיה לכל האדם לדבר למבקר ידבר
12 . לכל ריב ומשפט
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 13.7-10, 14.8-12

240. The Messiah's Sword
5 וכל המאסים במצות...
6 ובחקים להשיב גמול רשעים עליהם בפקד אל את הארץ
7 : בבוא הדבר אשר כתוב ביד זכריה הנביא
הרב עורי על
8 רועי ועל גבר עמיתי נאם אל
 הך את הרעה ותפוצינה הצאן
9 (Zech 13:7) . והשיבותי ידי על הצוערים
והשמורים אותו הם עניי הצאן
10 . אלה ימלטו בקץ הפקדה
והנשארים ימסרו לחרב בבוא משיח
11 אהלן וישראל כאשר היה בקץ פקדת הראשון אשר אמר
12 : ביד יחזקאל
(Ezek 9:4) .
להתות התיו על מצחות נאנחים ונאנקים
13 ... והנשארים הסגרו לחרב נוקמת נקם ברית וכן משפט
32 וכמשפט הזה לכל המאס במצות אל
33 . ויעזבם ויפנו בשרירות לבם 
כן כל האנשים אשר באו בברית
34 החדשה בארץ דמשק ושבו
ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים
35 לא יחשבו בסוד עם
ובכתבם לא יכתבו מיום האסף
1 . מורה היחיד עד עמוד משיח מאהרון ומישראל
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 19.5-13,32-20.1

241. The Judgment of Israel
13 ומיום...
14 האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה אשר שבו
15 . עם] איש הכזב כשנים ארבעים] 
ובקץ ההוא יחרה
16 : אף אל בישראל כאמר אמר
(Hosea 3:4),
אין מלך ואין שר  
ואין שופט ואין
17 ...  מוכיח בצדק
22   בית פלג אשר יצאו מעיר הקדש...
23 וישענו על אל בקץ מעל ישראל ויטמאו את המקדש ושבו עד
24 אל ו[ ]ד העם בדברים מעט[ים כו]לם איש לפי רוחו ישפטו בעצת
25 . הקדש
וכל אשר פרצו את גבול התורה מבאי הברית בהופע
26 כבוד אל לישראל יכרתו מק[רב] המחנה ועמהם כל מרשיעי
27 . יהודה בימי מצרפותיו
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 20.13-17, 22-27

242. Last Priests of Jerusalem
3 כי אתה שלותה גוים רבים
וישלוכה כול
4 (Hab 2:8) . יתר עמים
פשרו על כוהני ירושלם
5 . האחרונים אשר יקבוצו הון ובצע משלל העמים
6 ולאחרית הימים
ינתן הונם עם שללם ביד
7 * . חיל הכתיאים
  . כיא המה יתר עמים
  --- Dead Sea Scrolls, Habakkuk Midrash (1QpHab) 9.3-7
* כתיאים: Hebrew name for Cyprus. In this and other writings of the Roman period, like the War Scroll below, it is a code name for the Romans.

243. Sons of Light vs. Sons of Darkness
8 . צד]ק יאירו לכול קצוות תבל הלוך...]
   . ואור עד תום כול מועדי חושך
  . ובמועד אל יאור רום גודלו לכול קצי
9 . לשלום וברכה כבוד ושמחה ואורך ימים לכול בני אור
  וביום נופל בו כתיים קרב ונחשיר חזק לפני אל
10 . ישראל
  . כיא הואה יום יעוד לו מאז למלחמת כלה לבני חושך
    בו יתקרבו לנחשיר גדול עדת אלים וקהלת
11 . אנשים
  בני אור וגורל חושך נלחמים יחד לבגורת אל בקול
  . המון גדול ותרועת אלים ואנשים
  [cf. Jer 30:7] ליום הווה
  והיאת עת
12 . צרה על כול עם פדות אל
  ובכול צרותמה לוא נהיתה כמוה מחישה
. עד תומה לפדות עולמים
  --- Dead Sea Scrolls, War Scroll (1QM) 1.8-12

244. Michael, the Angelic Ruler
5 היום מעודו להכניע ולהשפיל שר ממשלת
6 .  רשעה
וישלח עזר עולמים לגורל [פ]דותו
בגבורת מלאך האדיר
  [cf. Dan 12:1] למשרת מיכאל
באור עולמים
7 . להאור בשמחה ב[רית י]שראל
שלום וברכה לגורל אל
להרים באלים משרת מיכאל
וממשלת
8 . ישראל בכול בשר
ישמח צדק [ב]מרומים
  . וכול בני אמתו יגילו בדעת עולמים
ואתם בני בריתו
9 . התחזקו במצרף אל
  . עד יניף ידו [ו]מלא מצרפיו רזיו למעמדכם
  --- Dead Sea Scrolls, War Scroll (1QM) 17.5-9

245. The Son of David & the Teacher of Torah
10 וה]גיד לכה יהוה כיא יבנה לכה]
והקימותי את זרעכה אחריכה
והכינותי את כסא ממלכתו
11 . ל[עול
(2 Sam 7:11-14). אני [א]היה לוא לאב והוא יהוה להי לבן
הואה צמח דויד העומד עם דורש התורה אשר
12 : בצי[ון בא]חרות הימים כאשר כתוב [  ]
(Amos 9:11) .
והכינותי את סוכת דויד הנופלת
היאה סוכת
13 . דויד הנופלת אשר יעמוד להושיע את ישראל
  --- Dead Sea Scrolls, Messianic Florilegia (4Qflor) 1.10-13

246. Melchizedek's Jubilee
  :(Lev 25:13) ל ואשר אמר
 בשנת היובל הזואת תשובו איש אל אחוזתו
  פשרו
  :(Deut 15:2) ועליו אשר וזה
שמוט כול בעל משה יד אשר ישה
ברעהו לוא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ל אל
  .פשרו לאחרית הימים
  על השבויים אשר
  ואשר מוריהמה החבאו וסותרו ומנחלת מלכיצדק כיא
והמה נחלת מלכיצדק אשר ישיבמה אליהמה
  * וקרא להמה דרור
כול עוונותיהמה משא לעזוב להמה
וכן יהיה הדבר הזה בשבוע היובל הראישון
אחר תשעת היובלים ויום הכפורים הואה סוף היובל העשירי
לכפר בו על כול בני אור
  ואנשי גורל מלכיצדקעליהם
  ** כיא הואה הקץ
לשנה הרצון למלכיצדק ולצבאיו עם
עם קדושי אל לממשלת משפט
  :(Ps 82:1) כאשר כתוב עליו בשירי דויד אשר אמר
אלוהים נצב בעדת אל
בקורב אלוהים ישפוט
  :(Ps 7:7f) ועליו אמר
ו
עליה למרום שובה
  .אל *** ידין עמים
  :(Ps 82:2) ואשר אמר
עד
מתית שפוטו עייל
  .ופני רשעים תשאו, סלה
  פשרו על בליעל ועל רוחי גורלו אשר
ומלכיצדק יקום נקם משפטי אל
וביום הה
ואה יצי למה מיד בליעל מיד כול רוחי גורלו
  ובעזרו כול אלי
  והואה אשרכול בני אל והפ
  הזואת הואה היום
  אשר אמר
  :(Isa 52:7) ישיעה נבאי אשר אמר
מה
נאוו על הרים רגלי מבשר
משמיע שלומ מבשר טוב
משמיע ישיעה
  **** אומר לציון מלך אלוהיך
  :פשרו
  ההרים המה הנבאיים המה א
והמבשר הואה משיח הרוח
  :(Dan 9:25) כאשר אמר דניאל עליו
עד משיח נגיד שבועים שבעה
ומ
בשר טוב משמיע ישועה הואה
  הואה הכתוב עליו אשר
  ***** (Isa 61:2)לנחם כל אבלים
  להשכילמה בכול קצי
  באמת למ
  ר הוסרה מבליעל ותש
  במשפטי אל
  :(Isa 52:7) כאשר כתוב עליו
  **** אומר לציון מלך אלוהיך
  ציון היאה
  מקימי הברית
הסרים מלכת בדרך העמ
ואלוהיך הואהמבליעל
  :(Lev 25:9) ואשר אמר
  .והעברת מה שופר בכול ארץ
  --- Dead Sea Scrolls, Melchizedek Fragment (11Qmelch)
[NOTE: This text was originally a good example of messianic exegesis at Qumran. But the poor condition of the ms. fragment delayed its publication and prevented its inclusion in the popular collections of the Dead Sea scrolls. Wording that is decipherable, printed in black, though often lacking coherence, offers important points of comparison with messianic passages in the NT. So it is presented here, despite the difficult reading caused by the frequent sizeable lacunae (...), which prevent a complete and exact reconstruction. Readings that can be reconstructed from syntax and/or context are printed in gray. Most of these follow wording proposed by either M. deJonge and A.S. vander Woude (NTS 12, 1965-66) or G. Martinez and E.J.C. Tigchelaar (Dead Sea Scrolls, 2008)].
* דרור: or "pardon."
** קץ: or "time." Hebrew word has same connotations as English "term."
*** אל: ms. varies from Massoretic text, which has here: YHWH ("Lord").
**** lit: "Melek is your God." While this verse is clearly the source of the author's identification of Melchizedek with passages in the Psalms referring to "God," it is unclear whether he read it as a proclamation that God is king or that Melchizedek is divine.
***** Isa 61:2: com(fort all who mourn) is this translator's tentative reconstruction, made likely by the fact that the author has just identified the herald of Isa 52:7 was "anointed by the Spirit," a characteristic not mentioned in that passage but invoked in Isa 61:1.

[ Messianic Exegesis ] [ English translations ] IHO Index ] [ Search ] [ Dead Sea Scrolls ] Time & Eternity  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2020 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]