[ Essenes ] [ English translations ] IHO Index ] [ Search ] [ Dead Sea Scrolls ] Rabbinic Wisdom  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

86. Essene Initiation
137 Τοῖς δὲ ζηλοῦσιν (to join) τὴν (Essene) αἵρεσιν αὐτῶν οὐκ εὐθὺς ἡ πάροδος, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἔξω μένοντι τὴν αὐτὴν ὑποτίθενται δίαιταν ἀξινάριόν τε καὶ τὸ προειρημένον περίζωμα καὶ λευκὴν ἐσθῆτα δόντες.
138 ἐπειδὰν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ πεῖραν ἐγκρατείας δῷ, πρόσεισιν μὲν ἔγγιον τῇ διαίτῃ καὶ καθαρωτέρων τῶν πρὸς ἁγνείαν ὑδάτων μεταλαμβάνει, παραλαμβάνεται δὲ εἰς τὰς συμβιώσεις οὐδέπω. μετὰ γὰρ τὴν τῆς καρτερίας ἐπίδειξιν δυσὶν ἄλλοις ἔτεσιν τὸ ἦθος δοκιμάζεται καὶ φανεὶς ἄξιος οὕτως εἰς τὸν ὅμιλον ἐγκρίνεται.
139 πρὶν δὲ τῆς κοινῆς ἅψασθαι τροφῆς ὅρκους αὐτοῖς ὄμνυσι φρικώδεις:
(1) πρῶτον μὲν εὐσεβήσειν τὸ θεῖον,
(2) ἔπειτα τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια φυλάξειν, καὶ
(3) μήτε κατὰ γνώμην βλάψειν τινὰ μήτε ἐξ ἐπιτάγματος,
(4) μισήσειν δ᾽ ἀεὶ τοὺς ἀδίκους καὶ συναγωνιεῖσθαι τοῖς δικαίοις,
140 (5) τὸ πιστὸν ἀεὶ πᾶσιν παρέξειν, μάλιστα δὲ τοῖς κρατοῦσιν:
οὐ γὰρ δίχα θεοῦ περιγενέσθαι τινὶ τὸ ἄρχειν,
(6) κἂν αὐτὸς ἄρχῃ, μηδέποτε ἐξυβρίσειν εἰς τὴν ἐξουσίαν
μηδ᾽ ἐσθῆτί τινι ἢ πλείονι κόσμῳ τοὺς ὑποτεταγμένους ὑπερλαμπρύνεσθαι.
141 (7) τὴν ἀλήθειαν ἀγαπᾶν ἀεὶ καὶ τοὺς ψευδομένους προβάλλεσθαι,
(8) χεῖρας κλοπῆς καὶ ψυχὴν ἀνοσίου κέρδους καθαρὰν φυλάξειν, καὶ
(9) μήτε κρύψειν τι τοὺς αἱρετιστὰς
μήθ᾽ ἑτέροις αὐτῶν τι μηνύσειν, κἂν μέχρι θανάτου τις βιάζηται.
142 πρὸς τούτοις ὄμνυσιν:
(10) μηδενὶ μὲν μεταδοῦναι τῶν δογμάτων ἑτέρως ἢ ὡς αὐτὸς μετέλαβεν,
(11) ἀφέξεσθαι δὲ λῃστείας, καὶ
(12) συντηρήσειν ὁμοίως τά τε τῆς αἱρέσεως αὐτῶν βιβλία
καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα.
τοιούτοις μὲν ὅρκοις τοὺς προσιόντας ἐξασφαλίζονται.
  --- Josephus, Jewish War 2.137-142

87. The Qumran Covenant
1 ל[ ]שים לחיו [ ]כ היחד לדרש
2 אל...* עשות הטוב והישר לפניו כאשר
3 צוה ביד מושה וביד כול עבדיו הנביאים
ולאהוב כול
4 אשר בחר
ולשנוא את כול אשר מאס
ולרחוק מכול רע
5 ;ולדבוק בכול מעשי טוב
ולעשות אמת וצדקה ומשפט
6 ;בארצ
ולוא ללכת עוד
בשרירות לב אשמה ועיני זנות
7 ;לעשות כול רע
ולהבי את כול הנדבים לעשות חוקי אל
8 בברית חסד
להיחד בעצת אל
ולהתהלך לפניו תמים כול
9 ;הנגלות למועדי תעודותם
ולהוב כול בני אור איש
10 ;כגורלו בעצת אל
ולשנוא כול בני חושך איש כאשמתו
11 .מנקמת אל
   --- Dead Sea Scrolls, Community Rule (1QS) 1.1-11
* Lacuna caused by ms. damage. The only legible letters are: נ[ ]צ[ ]

88. Purification of Initiates at Qumran
6 כיא ברוח עצת אמת אל דרכי איש וכופרו כול...
7 .עוונותו להביט באור החיים
וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול
8 .עוונותם
וברוח יושר וענוה תכופר חטתו
ובענות נפשו לכול חוקי אל יטהר
9 בשרו להיות במינדה
  .ולהתקדוש במי דיכו
ויהכין פעמיו להלכת תמים
10 בכול דרכי אל
  .כאשר צוה למועדי תעודתיו
ולוא למיד ימין ושמאול ואין
11 .לצעוד על אחד מכול דבריו אל
  .ירצה בכפורו ניחוח לפני אל
והתהלו לברית
12 .יחד עולמים
  -- Dead Sea Scrolls, Community Rule (1QS) 3.6-12

89. Ultimate Agent of the Holy Spirit
18 ואל ברזי שכלו ובחוכמת כבודו
  .נתן קצ להיות עולה
ובמועד
19 .פקודה ישמידנה לעד
  .ואז תצא לנצח אמת תבל
כיא התגוללה בדרכי רשע בממשלת עולה עד
20 .מועד משפט נחרצה
ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר
יזיקק לו מבני איש
להתם כול רוח עולה מתכמי
21 .בשרו ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה
ויז עליו רוח אמת כמי
נדה מכול תועבות שקר והתגולל
22 ברוח נדה
להבין ישרים בדעת עליון
  .וחוכמת בני שמים להשכיל תמימי דרך
  ;כיא בם בחר אל לברית עולמים
23 .ולהם כול כבוד אדם
  ;ואין עולה
  .והיה לבושת כול מעשי רמיה
  .עד הנה יריבו רוחי אמת ועול בלבב גבר
  --- Dead Sea Scrolls, Community Rule (1QS) 4.18-23

90. Two Spirits
15 ;מאל הדעות כול הייה ונהייה...
  .ולפני הייתם הכין כול מהשבתם
16 ובהייתם לתעדותם כמחשבת כבודו
  .ומלאי פעולתם ואין להשנית
בידו
17 משפתי כול
  .והיאה וכלכלם בכול חפציהם
והואה ברא אנוש לממשלת
18 ;תביל
  .וישם לו שתי רוחות התהלך בם עד מועד פקודתו
הנה רוחות
19 .האמת והעיל
כמעון אור תולדות האמת
  .וממקיר חושך תולדות העיל
20 ביוד שר אורים ממשלת כול בני צדק
  .בדרכי אור יתהלכו
וביוד מלאך
21 חושך כול ממשלת בני עיל
  .ובדרכי חושך יתהלכו
  --- Dead Sea Scrolls, Community Rule (1QS) 3.15-21

John the Baptizer

91. Rabbinic Proselyte Baptism
1 . הרוצה להתגייר אין מקבלין מיד 
  : אומרים לו
  ? מה לך להתגייר
   והלא אתה רואה את האומה הזאת נמוכה וכפופה ושפילה
  ? מכל האומות וחולאים
  . ויסורים באים עליהן וקוברין בנים ובני בנים
  . ונהרגין על המילה ועל הטבילה ועל שאר כל המצות
      . ואינם נוהגים בפרהסיא כשאר כל האומות
2 אם אמר איני כדאי
  . פוטרין אותו וה לך לו
3 . קבל עליו הורידהו לבית הטבילה  
  וכיסהו במים עד מקום הערות
   ... ואומרים לו מקצת דקדוקי מצות
5 : טבל ועלה אומרים לו דברים טובים
  ? ונכונים במי נדבקת אשריך
  . במי שאמר והיה העולם
  . שלא נברא העולם אלא בשביל ישראל
  (cf. Deut 14:1) ולא נקראו בנים למקום * אלא ישראל
  . ואין חביבין לפני המקום * אלא ישראל
      . כל אותם דברים שדברנו לך לא אמרנו לך אלא להרבות שכרך
  --- Babylonian Talmud (appendix), Gerim 1.1-5

*

מקום ("lit.: "Place"): rabbinic circumlocution for "God."

92. Proselytes likened to Israel
3 ... חביבין הגרים שבכל מקום מכנה אותם כישראל
  : ונאמר אהבה בישראל שנאמר
   * (Mal 1:2) אהבתי אתכם אמר ה׳
  : ונאמר אהבה בגרים שנאמר
   (Deut 10:18) . ואוהב גר לתת לו להם
  : נקראו ישראל עבדים שנאמר
  (Lev 25:55) . כי לי בני ישראל עבדי הם
  : והגרים שנאמר
  * [... ובני הנכר הנלוים על ה׳ ]
  (Isa 56:6) ... להיות לו לעבדים
  **: א״א קרא עצמו גר שנאמר
  (Gen 23:4) [גר ותושב [אנכי עמכם  
  : דוד מלך ישראל קרא עצמו גר שנאמר
  (Ps 39:13) .כי גר אנכי עמך
  : (of Israel) וכן הוא אומר
  (1 Chron 29:15) ... כי גרים אנחנו לפניך
  --- Babylonian Talmud (appendix), Gerim 4.3

*

ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("The Name," i.e., YHWH) in quoting scripture.

**

א״א : rabbinic shorthand for אבינו אברהם ("Our father Abraham")

93. Christian Baptism
26

πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε·
28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
  --- Paul, Galatians 3.26-28

94. Christian Unity
4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα,
καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·
5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·
6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων,
ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις 
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ...
13

μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, 
εἰς ἄνδρα τέλειον, 
εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ....

  --- "Paul," Ephesians 4.4-7, 13*
* Though the author of this letter calls himself "Paul," most modern NT scholars regard this as a pseudonym.  Despite stylistic and logistical reasons for questioning Pauline authorship, however, this text invokes concepts that are close enough to the patterns of thought in genuine writings of Paul (like Galatians above) to be classed as "deutero-Pauline"---i.e., echoes of Paul.

[ Essenes ] [ English translations ] IHO Index ] [ Search ] [ Dead Sea Scrolls ] Rabbinic Wisdom  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2023 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]