[ Targum & Midrash ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] New Covenant Eschatology  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

Son of David & Teacher of Torah

218. A True Son of David
11 ἠρήμωσεν ὁ ἄνομος τὴν γῆν ἡμῶν ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτήν,
ἠφάνισαν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν ἅμα .
12 ἐν ὀργῇ κάλλους αὐτοῦ ἐξαπέστειλεν αὐτὰ ἕως ἐπὶ δυσμῶν,
καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς γῆς εἰς ἐμπαιγμὸν καὶ οὐκ ἐφείσατο.
13 ἐν ἀλλοτριότητι ὁ ἐχθρὸς ἐποίησεν ὑπερηφανίαν,
καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀλλοτρία ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
14 καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ καθὼς καὶ τὰ ἔθνη
ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ σθένους αὐτῶν.
15 καὶ ἐπεκρατοῦσαν αὐτῶν οἱ υἱοὶ τῆς διαθήκης ἐν μέσῳ ἐθνῶν, 
συμμίκτων οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ ποιῶν ἐν Ιερουσαλημ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
16 ἐφύγοσαν ἀπ᾽ αὐτῶν οἱ ἀγαπῶντες συναγωγὰς ὁσίων
ὡς στρουθία ἐξεπετάσθησαν ἀπὸ κοίτης αὐτῶν.
17 ἐπλανῶντο ἐν ἐρήμοις σωθῆναι ψυχὰς αὐτῶν ἀπὸ κακοῦ,
καὶ τίμιον ἐν ὀφθαλμοῖς παροικίας ψυχὴ σεσῳσμένη ἐξ αὐτῶν.
18 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη ὁ σκορπισμὸς αὐτῶν ὑπὸ ἀνόμων
ὅτι ἀνέσχεν ὁ οὐρανὸς τοῦ στάξαι ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
19 πηγαὶ συνεσχέθησαν αἰώνιοι ἐξ ἀβύσσων ἀπὸ ὀρέων ὑψηλῶν
ὅτι οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ποιῶν δικαιοσύνην καὶ κρίμα,
20 ἀπὸ ἄρχοντος αὐτῶν καὶ λαοῦ ἐλαχίστου ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ.
ὁ βασιλεὺς ἐν παρανομίᾳ καὶ ὁ κριτὴς ἐν ἀπειθείᾳ καὶ ὁ λαὸς ἐν ἁμαρτίᾳ.
21 ἰδέ κύριε καὶ ἀνάστησον αὐτοῖς τὸν βασιλέα αὐτῶν υἱὸν Δαυιδ
εἰς τὸν καιρόν ὃν εἵλου σύ ὁ θεός τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ ισραηλ παῖδά σου
22 καὶ ὑπόζωσον αὐτὸν ἰσχὺν τοῦ θραῦσαι ἄρχοντας ἀδίκους
καθαρίσαι Ιερουσαλημ ἀπὸ ἐθνῶν καταπατούντων ἐν ἀπωλείᾳ
23 ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης ἐξῶσαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ κληρονομίας
ἐκτρῖψαι ὑπερηφανίαν ἁμαρτωλοῦ ὡς σκεύη κεραμέως [Ps 2:9]
24 ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ συντρῖψαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν
ὀλεθρεῦσαι ἔθνη παράνομα ἐν λόγῳ στόματος αὐτοῦ,
25 ἐν ἀπειλῇ αὐτοῦ φυγεῖν ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
καὶ ἐλέγξαι ἁμαρτωλοὺς ἐν λόγῳ καρδίας αὐτῶν.
26 καὶ συνάξει λαὸν ἅγιον οὗ ἀφηγήσεται ἐν δικαιοσύνῃ
καὶ κρινεῖ φυλὰς λαοῦ ἡγιασμένου ὑπὸ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ .
27 καὶ οὐκ ἀφήσει ἀδικίαν ἐν μέσῳ αὐτῶν αὐλισθῆναι ἔτι
καὶ οὐ κατοικήσει πᾶς ἄνθρωπος μετ᾽ αὐτῶν εἰδὼς κακίαν γνώσεται.
γὰρ αὐτοὺς ὅτι πάντες υἱοὶ θεοῦ εἰσιν αὐτῶν
28 καὶ καταμερίσει αὐτοὺς ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ πάροικος καὶ ἀλλογενὴς οὐ παροικήσει αὐτοῖς ἔτι.
29 κρινεῖ λαοὺς καὶ ἔθνη
ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης αὐτοῦ διάψαλμα
30 καὶ ἕξει λαοὺς ἐθνῶν δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ.
καὶ τὸν κύριον δοξάσει ἐν ἐπισήμῳ πάσης τῆς γῆς.

καὶ καθαριεῖ Ιερουσαλημ ἐν ἁγιασμῷ ὡς καὶ τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς.
31 ἔρχεσθαι ἔθνη ἀπ᾽ ἄκρου τῆς γῆς ἰδεῖν τὴν δόξαν
αὐτοῦ φέροντες δῶρα τοὺς ἐξησθενηκότας υἱοὺς αὐτῆς  [cf. Isa 66:18-20].
καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν κυρίου ἣν ἐδόξασεν αὐτὴν  [Jerusalem] ὁ θεός,
32 καὶ αὐτὸς βασιλεὺς δίκαιος διδακτὸς ὑπὸ θεοῦ ἐπ᾽ αὐτούς.
καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ,
ὅτι πάντες ἅγιοι καὶ βασιλεὺς αὐτῶν Χριστὸς Κυρίου.*
33 οὐ γὰρ ἐλπιεῖ ἐπὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ τόξον
οὐδὲ πληθυνεῖ αὑτῷ χρυσίον οὐδὲ ἀργύριον εἰς πόλεμον
καὶ πολλοῖς λαοῖς οὐ συνάξει ἐλπίδας εἰς ἡμέραν πολέμου.
34 κύριος αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ἐλπὶς τοῦ δυνατοῦ ἐλπίδι θεοῦ,
καὶ ἐλεήσει πάντα τὰ ἔθνη ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν φόβῳ.
35 πατάξει γὰρ γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ εἰς αἰῶνα.
εὐλογήσει λαὸν κυρίου ἐν σοφίᾳ μετ᾽ εὐφροσύνης
36 καὶ αὐτὸς καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίας τοῦ ἄρχειν λαοῦ μεγάλου.
ἐλέγξαι ἄρχοντας καὶ ἐξᾶραι ἁμαρτωλοὺς ἐν ἰσχύι λόγου.
37 καὶ οὐκ ἀσθενήσει ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐπὶ θεῷ αὐτοῦ
ὅτι ὁ θεὸς κατειργάσατο αὐτὸν δυνατὸν ἐν πνεύματι ἁγίῳ,
καὶ σοφὸν ἐν βουλῇ συνέσεως μετὰ ἰσχύος καὶ δικαιοσύνης.
38 καὶ εὐλογία κυρίου μετ᾽ αὐτοῦ ἐν ἰσχύι
39 ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον.
καὶ τίς δύναται πρὸς αὐτόν;
40 ἰσχυρὸς ἐν ἔργοις αὐτοῦ καὶ κραταιὸς ἐν φόβῳ θεοῦ.
ποιμαίνων τὸ ποίμνιον κυρίου ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ
καὶ οὐκ ἀφήσει ἀσθενῆσαι ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ νομῇ αὐτῶν.
41 ἐν ἰσότητι πάντας αὐτοὺς ἄξει
καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτοῖς ὑπερηφανία τοῦ καταδυναστευθῆναι ἐν αὐτοῖς .
42 αὕτη ἡ εὐπρέπεια τοῦ βασιλέως Ισραηλ ἣν ἔγνω ὁ θεός  [cf. Isa 11]
ἀναστῆσαι αὐτὸν ἐπ᾽ οἶκον Ισραηλ παιδεῦσαι αὐτόν.
43 τὰ ῥήματα αὐτοῦ πεπυρωμένα ὑπὲρ χρυσίον τὸ πρῶτον τίμιον.
τίμιον ἐν συναγωγαῖς διακρινεῖ λαοῦ φυλὰς ἡγιασμένου.
οἱ λόγοι αὐτοῦ ὡς λόγοι ἁγίων ἐν μέσῳ λαῶν ἡγιασμένων.
44 μακάριοι οἱ γενόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,
ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Ισραηλ ἐν συναγωγῇ φυλῶν ἃ ποιήσει ὁ θεός.
45 ταχύναι ὁ θεὸς ἐπὶ Ισραηλ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
ῥύσαιτο ἡμᾶς ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἐχθρῶν βεβήλων.
46 κύριος αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
  --- Pseudepigrapha, Psalms of Solomon 17:11-46
* Experts generally agree that the nominative Κυρίος in extant mss. of this Jewish composition is the product of a misreading of the original Hebrew by the Hellenistic translator or a later Christian copyist. This text follows recent published editions of the Psalm in restoring the genitive form Κυρίου which lets the text be read as the traditional Judaic designation of a royal descendant of David (as invoked in v. 21).

The Messiah's Sword

219. Judah's Warrior King
10 Kings and rulers shall not cease from the house of Judah,
nor scribes teaching the Torah from his seed,
until the time when the youngest of his sons, the king Messiah, shall come
and because of him the peoples shall flow together.
11 How lovely is the king Messiah, who is to rise from the house of Judah.
He girds his loins and goes out to wage war on those who hate him,
killing kings and rulers...
and reddening the mountains with the blood of their slain.
With his garments dipped in blood,
he is like one who treads grapes in the wine press [cf. Isa 63:3].
12 More lovely are the eyes of the king Messiah than pure wine---
not to see the uncovering of nakedness or the shedding of innocent blood.
His teeth are purer than milk---
not for eating what is torn or stolen.
So his mountains are red (from vines) and his winepress red from wine
and his hills white from grain and sheepfolds
  --- Targum, pseudo-Jonathan on Gen 49:10-12

220. The First-born
7 (Exod 13:1) קדש לי כל בכור
  * : ר׳ נתן אומר
  : אמר הקדוש ברוך הוה למשה
  :  כשם שעשיתי יעקב בכור שנאמר
  (Exod 4:22) בני בכרי ישראל
  : כך אני עושה למלך המשיח בכור שנאמר
  (Ps 89:28) . אף אני בכור אתנהו  
  --- Midrash, Shemoth Rabbah 19.7

*

ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")

221. Servant teaches the Nations
1 See my servant the Messiah whom I bring near,
my chosen one in whom my Word [Memra] takes delight;
I will place my Holy Spirit upon him
and he will reveal my Torah to the nations.
  --- Targum, Jonathan on Isa 42:1

222. Good News of God's Kingdom
9 Go up on a high mountain, you prophets who bring good news to Zion!
Lift up your voice in strength, you who bring good news to Jerusalem.
Lift it up (and) do not fear. Say to the cities of the house of Judah:
--"The kingdom of your God is revealed!"
  --- Targum, Jonathan on Isa 40:9

223. Servant Exalted
13 See, the Messiah my servant shall prosper;
he shall be lifted up and thrive and grow strong.
14 How many days the house of Israel hoped for him!
Their appearance was dark among the nations;
their bright countenance was darkened among the sons of men.
  --- Targum, Jonathan on Isa 52:13-14

224. The Messiah ends Suffering
8 From pain and punishment (the Messiah) will gather our exiles.
And who can recount the wonders
which shall be performed for us in his days?
For he shall take the dominion of the nations away from the land of Israel,
and he shall account to them the sins that my people committed.
  --- Targum, Jonathan on Isa 53:8

225. The Branch
22 Thus says the Lord God:
--"I will myself bring near a child* from the kingdom of the house of David,
which is likened to a tall cedar,
and I will raise him up from his sons' sons.
With my Word [Memra] I will anoint him
and I will establish him like a high & lofty mountain.
23 I will establish him on the mountain of the Holy One of Israel..
and he shall gather armies and build forts and be a mighty king.
All the righteous shall rely on him,
and all the humble shall dwell in the shade of his kingdom.
  --- Targum, Jonathan on Ezek 17:22-23
* Aramaic yaniq is a wordplay on yoneqeth ["branch"] in the Hebrew text.

226. Eras of Torah & Messiah
  *: תנא דבי אליהו
  : ששת אלפים שנה הוי העולם
  שני אלפים תוהו
  שני אלפים תורה
  . שני אלפים ימות המשיח
  בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן
  (and still there is no Messiah).
  --- Babylonian Talmud, Aboda Zara 9a
* תנא דבי אליהו: a haggadic midrash variously dated from the third to the tenth century CE. Despite the calculations, this tradition could have originated in the early Christian era, since some rabbis included the patriarchs in the era of Torah.

Pre-Messianic Organization

227. Messiah: Future or Past?
      * :אומר (II) ר׳ הילל
  אין להם משיח לישראל
  [cf. Isa 9:6-7] .שכבר אכלוהו בימי חזקיה
  :אמר רב יוסף
  .שרא ליה מריה לרבי הילל
  ? חזקיה אימת הוה
  .בבית ראשון
  :ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר
  .גילי מאד בת ציון
  .הריעי בת ירושלים
  .הנה מלכך יבא לך
  צדיק ונושע הוה
  עני ורוכב על חמור
  (Zech 9:9) .ועל עיר בן אתונות
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 99a
* ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")

Seven Things Eternal

228. Name of the Messiah
  :(Abba Arika) אמר רב
  .לא אברי עלמא אלא לדוד
  :אמר (bar Abba) ושמואל
  .למשה
  :אמר (bar Nappacha) ורבי יוחנן
  .למשיח
  ? מה שמו
  :דבי רבי שילא אמרי
  :שילה שמו שנאמר
  (Gen 49:10) .עד כי יבא שילה
  :דבי רבי ינאי אמרי
  :ינון שמו שנאמר
  (Ps 72:17) .יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו
  :דבי רבי חנינה אמרי
  :חנינה שמו שנאמר
  (Jer 16:13) .אשר לא אתן לכם חנינה
  :ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו שנאמר
  (Lam 1:16b) .כי רחק ממני מנחם משיב נפשי
  :ורבנן אמרי
  :חיוורא דבי רבי שמו שנאמר
  אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם
  (Isa 53:4) .ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 98b

229. A Suffering Messiah
  * ר׳ יהושע בן לוי אשכח לאליהו
  .דהוי קיימי אפיתחא דמערחא דרבי שמעון בן יוחאי
  :אמר ליה
  ? אתינא לעלמא דאתי
  :אמר ליה
  .אם ירצה אדון הזה
  :אמר רבי יהושע בן לוי
  **.שנים ראיתי וקול ג׳ שמעתי
  :אמר ליה
  ? אימת אתי משיח
  :אמר ליה
  .זיל שייליה לדידיה
  ? והיכא יתיב
  .אפיתחא דקרתא
  ? ומאי סימניה
  יתיב ביני עניי סובלי חלאים
  .וכולן שרו ואסירי בחד זימנא
  :איהו שרי חד ואסיר חד אמר
  .דילמא מבעינא דלא יאעכב
  :אזל לגביה אמר ליה
  .שלום עליך רבי ומורי
  :אמר ליה
  .שלום עליך בר ליואי
  ***:א״ל
  ? לאימת אתי מר
  ***:א״ל
  .היום
  ***:אתא לגבי אליהו א״ל
  ? מאי אמר לך
  ***:א״ל
  .שלום עליך בר ליואי
  ***:א״ל
  .אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי
  ***:א״ל
  .שקורי קא שקר בי
  .דאמר לי היום אתינא ולא אתא 
  ***:א״ל:
  :הכי אמר לך
  (Ps 95:7) .היום אמ בקולו תשמעו
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a
* ר׳ : rabbinic shorthand for רבי ("Rabbi")
** ג׳ : gimel, the third letter of the Hebrew alphabet used as numeral 3.
*** א״ל : rabbinic shorthand for אמר לו ("he said to him")

The Time of the Messianic King

230. When will the Messiah come?
  : (bar Nappacha) ואמר רבי יוחנן
  אין בן דוד בא אלא בדור
  .שכולו זכאי או כולו חייב
  :בדור שכולו זכאי דכתיב
  ועמך כולם צדיקים
  (Isa 60:11) .לעולם יירשו ערץ
  :בדור שכולו חייב דכתיב
  וירא כי אין איש
  (Isa 59:16) .וישתומם כי אין מפגיע
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a

231. How will the Messiah come?
  :אמר רבי אלכסדנרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב 
  וארו עם ענני שמיא
  (Dan 7:13) כבר אינש אתה
  :וכתיב
  (...הנה מלכך יבא לך)
  (Zech 9:9) .עני ורוכב על חמור
  זכו עם ענני שמיא
  .לא זכו עני רוכב על חמור
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a

Footsteps of the Messiah

232. Birth pangs of the Messiah  
  :והתניא
  :(ben Shammua') שאלו התלמידיו את רבי אלעזר
  ? מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח
  :(and he said)
  עסוק בתורה ובגמילות חסדים
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 98b

The Death of the Messiah

[ Targum & Midrash ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] New Covenant Eschatology  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2019 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]