[ Baptism ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Prayer & Piety  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

95. Three Pillars of Wisdom
2 שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה
  :הוא היה אומר
  --על שלושה דברים העולם עומד
  .על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
  --- Mishna, Aboth 1.2

96. Maxims of Hillel
12 :הלל אומר
  --הוי מתלמידיו של אהרן
אוהב שלום ורודף שלום
  .אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
13 :הוא היה אומר
נגד שמא, אבד שמה
ודלא מוסיף, יסיף
ודלא יליף, קטלא חייב
  .ודאשתמש בתגא, חלף
  -- Mishna, Aboth 1.12-13

97. More Aphorisms of Hillel
5 :הלל אומר
  .אל תפרוש מן הצבור
  .ואל תאמן בעצמך עד יום מותך
  .ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
  .ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע
  .ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה
6 :הוא היה אומר
  .אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד
  .ולא הבישן למד, ולא הקפדן מלמד
  .ולא כל המרבה בסחורה מחכים
  .ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש
  --- Mishna, Aboth 2.5-6

98. Irony of Position
5 : הלל אומר
  . השפלתי זו הגבהתי, והגבהתי זו השפלתי
  מוטב לאדם שיאמרו לו עלה דבר
  . ולא יאמרו לו רד למטן
  --- Midrash, Shemoth Rabba 45.5

99. Hillel as Role Model
  : תנן רבנן
   לעולם יהא אדם ענוותן כהלל  
  ולא יהא קפדן כשמאי
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 30b

Hillel & Shammai contrasted

100. The Golden Rule
31a :שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו
  .גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת
  .דחפו באמת הבנין שבידו
  .בא לפני הלל, גייריה
  :אמר לו
  .דעלך סני לחברך לא תעביד
  .זו היא כל התורה כולה
  . ואידך - פירושה הוא
  .זיל גמור
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 31a

101. Hillel's Hermeneutics
37 *  :  שבעה מדות דרש הלל הזקן לפני בני בתירה אלו הן
  (1) [deduction a minori ad maius] קל וחומר
  (2) [analogy] וגזירה שוה 
  (3) [generalizing the particular] בנין אב מכתוב אחד
  (4) [generalizing what appears more than once] ובנין אב משני כתובים
  (5) [inference from general to particular] מכלל ופרט מפרט וכלל 
  (6) [inference from one passage to another] כיוצא בו במקום אחר
  (7) [conclusion from context] . דבר הלמד מענינו 
  --- Babylonian Talmud (supplement), Aboth de R. Nathan A 37

*

בני בתירה : the leading scholars under Herod

102. Hillel Resolves Passover Halakha
66a : תנן רבנן
  הלכה זו נתעלמהמ מבני בתירא
  פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת
  . שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו
  : אמרו
  ? כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת לאו
  : אמרו להם
  אדם אחת יש שעלה מבבל והלל הבבלי
  שמו ששמימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון
  . וידע אם פסח דוחה את השבת אם לאו
  : שלחו יקראו לו אמרו לו
  ? כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו
  : אמר להם
  ? וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת
  . והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין את השבת
  : אמרו לו
  ? מנין לך
  : אמר להם
  (Num 9.2) נאמר מועדו בפסח
  (Num 28:10) . ונאמר מועדו בתמיד
  מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת
  . אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת
  * : ועד ק״ו הוא
  ומה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת
  פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את השבת
  . מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם
  . והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח
  : התחיל מקנטרן בדברים אמר להן
  ? מי גרם לכם שעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם
  עצלות שהיתה בכם
    . שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון
  ---- Babylonian Talmud, Pesachim 66a

*

ק״ו : rabbinic shorthand for  קל וחומר ("light and heavy" -- i.e., analogy a fortiori)

103. Paradoxes of Gamaliel
4 :היה אומר [Rabban Gamaliel II] הוא
עשה רצונו כרצונך
  .כדי שיעשה רצונך כרצונו
נראין כאוהבין בשעת הנאתן
  כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך
7 :הוא היה אומר
  . מרבה בשר מרבה רימה
  . מרבה נכסים מרבה דאגה
  . מרבה נשים מרבה כשפים
  . מרבה שפחות מרבה זימה
  .מרבה עבדים מרבה גזל
  . מרבה תורה מרבה חיים
  . מרבה ישיבה מרבה חכמה 
  . מרבה עצה מרבה תבונה
  . מרבה צדקה מרבה שלום
  .קנה שם טוב קנה לעצמו 
  . קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא
  --- Mishna, Aboth 2.4, 7

104. Aphorisms of Aqiba
14 :אומר (ben Joseph) רבי עקיבא
  .שחוק וקלות ראש, מרגילין את האדם לערוה
  .מסורת, סייג לתורה
  .מעשרות, סייג לעושר
  .נדרים, סייג לפרישות
  .סייג לחכמה - שתיקה
15 :הוא היה אומר
חביב אדם שנברא בצלם
חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם
  :שנאמר
  .(Gen 9:6) כי בצלם אלהים עשה את האדם
  .חביבין ישראל שנקראו בנים למקום
  .חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה
  :שנאמר
  (Deut 14:1) כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו
16 (He used to say:)
  .הכל צפוי, והרשות נתונה
ובטוב העולם נדון
  .והכל לפי רוב המעשה
17 :הוא היה אומר
  . הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים
  .החנות פתוחה, והחנוני מקיף
  .והפנקס פתוח, והיד כותבת
  .וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה
והגבאים מחזירים תדיר בכל יום
  .ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו
  .ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת
  .והכל מתוקן לסעודה
  --- Mishna, Aboth 3.14-17

105. The Great Commandment
8 (Lev 19:18) . "You shall love your neighbor as yourself"
  : Rabbi Aqiba (ben Joseph) said:
  . --"This is the great principle of the Torah."
  --- Midrash, Siphra 19.18 (89a)

106. What is evil?
11 :אומר (ben cHanania) רבי יהושע
עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות
  .(to come) מוציאין את האדם מן העולם
  --- Mishna, Aboth 2.11

107. Who to love or hate
4 : (excludes a person from the world to come) ושנאת הבריות
  : כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר
  אהיב את החכמים ושנא את התלמידים
  . אהיב את התלמידים ושנא את עמי הארץ
  . אלא אהיב כולם
  . ושנא את המינין ואת המשומדים ואת המסורות
  : וכן דוד אמר
  (Ps 139:21) ... משנאיך ה׳ אשנא
  : הלא הוא אומר
  * (Lev 19:18) ? ואהבת לרעך כמוך אני  ה׳
  ? מה טעם כי אני
  . בראתיו
  ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו
   . ואם לאו אי אתה אוהבו
  --- Babylonian Talmud (supplement), Aboth de R. Nathan 16.4

*

ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("the name") in place of "YHWH" in quoting scripture.

108. Votes versus Signs
  : It has been taught:
  Once Rabbi Eliezer (ben Hyrcanus) used all the arguments in the world,
  . but (the other rabbis) did not accept them.
  : He said to them:
  . --"If tradition [halakah] is as I (say), let this carob tree be proof."
  The carob tree moved 100 cubits [=150 feet] from its place --
  . some say 400 cubits.
  : They said to him:
  . --"No proof is produced from a carob!"
  : He said to them in return:
  . --"If tradition is as I (say), let the canal water be proof."
  . Indeed, the canal water flowed backwards.
  : They said to him:
  . --"No proof is produced from canal water!"
  : He said to them in return:
  . --"If tradition is as I (say), let the walls of the schoolhouse be proof."
  . The walls of the schoolhouse bent over (as if) to fall.
  : But Rabbi Rabbi Joshua (ben cHanania) scolded them, saying to them:
  --"If the disciples of the sages are clarifying this or that in the tradition,
  ? what is that to you?"
  . To honor Rabbi Joshua (the walls) did not fall down.
  . But to honor Rabbi Eliezer, they did not stand straight.
  . And they stayed---and still stand---leaning.
  : (Rabbi Eliezer) said to them in return:
  . --"If tradition is as I (say), let there be proof from Heaven!"
  : And an echoing voice [bath qol] came forth and said:
  ? --"What have you against Rabbi Eliezer?
  . Tradition is always on his side!"
  : Rabbi Joshua rose to his feet and said:
  (Deut 30:12) . --"it is not in heaven!"
  : Why did he say:
  ? --"it is not in heaven"?
  : Rabbi Jeremiah said:
  . --"The Torah was given to us from Mount Sinai.
  We do not pay attention to an echoing voice,
   : because on Mount Sinai you wrote in the Torah:
  (Exod 23:2) . --"You are to incline after the majority" .
  : Rabbi Nathan met Elijah (and) said to him:
  ? --"What did the Holy One, blessed be He!, do in that hour?"
  : He said:
  : --"He laughed and said:
  . -- 'My sons have outshone me! My sons have outshone me!'
  : It is said:
  On that day they brought everything that Rabbi Eliezer pronounced clean
  . and burned them in the fire.
  . And they counted (hands) and excommunicated him.
  --- Babylonian Talmud, Baba Metzia 59b

109. Worth More than a Bird
6 Rabbi Simeon ben Jochai and his son hid in a cave for thirteen years (after the Hadrianic war, 135 CE).
  Their only food was dried carob, until their bodies broke out in sores.
  At the end of this period (Simeon) came and sat at the mouth of the cave;
  and he saw a hunter in the act of catching birds.
  When Rabbi Simeon hear an echoing voice [bath qol] from heaven cry, "Mercy!" one (bird) escaped;
  but if (the voice) cried "Condemned!," (the bird) was caught.
  : He said:
  --"Even a bird is not caught without the approval of Providence!
  Then how much more is the life of a human?"
   So, he went out and found that the (Roman) persecution (of Jews) was over.
  --- Midrash, Bereshith Rabba 79.6

110. Carefree Creatures
14 :רבי שמעון בן אלעזר אומר
  ?ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אמנות
  .והן מתפרנסין שלא בצער
  ?והלא לא נבראו אלא לשמשני
  .ואני נבראתי לשמש את קוני
  ?אינו דין שאתפרנס שלא בצער
  .אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתי
  --- Mishna, Kiddushin 4.14

[ Baptism ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Prayer & Piety  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2022 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]