[ Purity & Social Relations ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Sin & Justice  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

154. Sabbath Rest
7 זכור את יום השבת, לקדשו
8 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
9 :ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך
לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך
עבדך ואמתך ובהמתך
  .וגרך אשר בשעריך
10 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הערץ
את הים ואת כל אשר בם
וינה ביום השביעי
  .על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו
  --- Hebrew Bible, Exodus 20:8-11

Essene Sabbath Prohibitions

155. Covenanters' Sabbath Rules
17  וביום השבת אל ידבר איש דבר ...
18 . נבל ורק
  . אל ישה ברעהו כל
  . אל ישפוכו על הון ובצע
19 . אל ידבר בדברי המלאכה והעבדה לעשות למשכים
20 אל יתהלך איש בשדה לעשות את עבודת חפצו
21 . השבת
  . אל יתהלך חוץ לעירו על אלף באמה
22 . אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן
ומן האובד
23 . בשדה
  ... ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 10.17-23

156. Covenanters: No Aid for Animals
13 אל יילד איש בהמה ביום השבת
ואם תפול אל בור
14 . ואל פחת אל יקימה בשבת
  --- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 11.13-14

157. Rabbinic Definition of Work
2 :אבות מלאכות ארבעים חסר אחת
  ;הזורע והחורש והקוצר
  ;והמעמר הדש והזורה
  ;הברר הטוחן
  ;והמרקד והלש והאופה
  ;הגוזז את הצמר המלבנו
  ;והצובעו והטווה והמסך
  ;והעושה שני בתי נירין
  ;והאורג שני הוטין
  ;והפוצע שני הוטין
  ;הקושר והמתמיר
  ;והתופר שתי תפירות
  ;הקורע על מנת לתפר שתי תפירות
  ;הצד צבי, השוחטו והמפשיטו המולחו
  ;והמעבד את עורו, והמוחקו והמחתכו
  ;הכותב שתי אותיות
  ;והמוחק על מנת לכתב שתי אותיות
  ;הבונה והסותר
  ;והמכבה והמבעיר
  ;המכה בפטיש
  .המוציא מרשות לרשות
  .הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת
  --- Mishna, Shabbath 7.2

158. Postponing the Sabbath
  :(ben Joseph) כלל אמר ברי עקיבא
כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת
  .ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת
  --- Mishna, Shabbath 19.1

159. Rabbis: Feed Animals
  : תנו רבנן
  (before the Sabbath) חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן  
  למאכל בהמה מטלטלין אותן
  . ואם לאו אין מטלטלין אותן
  *: רשב״ג אמר
  חבילין הניטלין ביד אחת מותר לטלטלן
  .בשתי ידים אסור לטלטלן
  חבילי סיאה אזוב וקורנית
  הכניסן לעצים אין מסתפק מהן בשבת
  . למאכל בהמה מסתפק מהן בשבת
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 128a

*

רשב״ג : rabbinic shorthand for Rabbi Simeon ben Gamaliel

160. Plucking Grain on Sabbath
  וקוטם ביד ואוכל
  ובלבד שלא יקטום בכלי
  ומולל ואוכל
  . ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה
  . (ben El'ai) דברי רבי יהודה 
  : וחכמים אומרים
  מולל בראשי אצבעותיו ואוכל
  ובלבד שלא ימלול בידו הרבה
  . כדרך שהוא עושה בחול 
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 128a

161. Childbirth on the Sabbath
3 ומילדין את האישה בשבת
  .וקורין לה חכמה ממקום למקום
  .ומחללין עליה את השבת וקושרין את זור
  :אומר (ben Halaphta) ברי יוסי
  . אף חותכין וכל צרכי מילה עושין בשבת
  --- Mishna, Shabbath 18.3

162. Life-saving on the Sabbath
  : מניין
  ? לפיקוח נפש שדוחה את השבת
  : רבי אלעזר בן עזריה אומר
  מה מולה שהיא אחת מאיבריו של אדם דוחה את השבת
  * קל וחומר 
  . לפיקוח נפש שדוחה את השבת
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 132a

*

קל וחומר ("light and heavy" -- i.e., analogy a fortiori)

163. Healing on the Sabbath
6 . (on the Sabbath) ואין מעצבין את הקטן ואין מחזירין את השבר
  מי שנפרקה ידו ורגלו לא יטרפם בצונן
  . אבל רוחץ הוא כדרכו
  .ואם נתרפא נתרפא
  --- Mishna, Shabbath 22.6

164. Pain on the Sabbath
4  (on the Sabbath) החושש בשניו לא יגמע בהן את החמץ
אבל מטבל הוא כדרכו
  .ואם נתרפא נתרפא
  (on them on the Sabbath) החושש במתניו לא יסוך יין וחמץ
  .אבל סך הוא את השמן, ולא שמן ורד
בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן
  .שכן דרכם לסוך בחל
  --- Mishna, Shabbath 14.4

165. Covenanters Imprison Sabbath Violators
3  וכל אשר יתעה...
4 לחלל את השבת ואת המועדות לא יומת
כי על בני האדם
5 . משמרו
ואם ירפא ממנה ושמרוהו עד שבע שנים ואחר
6 . יב[ו]א אל הקהל
  ---- Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant (CD) 12.3-6

  Jerusalem Banishes Sabbath Violators

166. Daily Sacrifice & Passover
1 (2:30 p.m.) תמיד נשחט בשמונה ומחצה
  .וקר בתשע ומחצה
בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה
וקר בשמונה ומחצה
  .בין בחל בין בשבת
  (12:30 p.m.) חל ערב פסח להיות בערב שבת נשחט בשש ומחצה
  .וקר בשבע ומחצה
  .והפסח אחריו
  --- Mishna, Pesachim 5.1

Hillel resolves Passover Halakha

167. The Passover Sacrifice
5 הפסח נשחט בשלש כתות
נכנסה כת הראשונה נתמלאת העזרה
  .נעלו דלתות העזרה
  .תקעו והריעו ותקעו
הכהנים עומדים שורות שורות
  .ובידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב
שורה שכלה כסף כסף ושורה שכלה זהב זהב
  .לא היו מעורבין
  .ולא היו בזיכין שולים שמא יניחום ויקרש הדם
6 (the blood in a bowl) שחט ישראל וקבכל הכהן
  .נותנו לחברו וחברו לחברו
  .ומקבל את המלא ומחזיר את הריקן
  (the blood) כהן הקרוב אצל המזבח זורקו
  .(of the altar) זריקה אחת כנגד היסוד
7 יצתה כת הראשונה ונכנסה כת שניה
  .יצתה שניה נכנסה שלישית
  .כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית
  .קראו את ההלל
  --- Mishna, Pesachim 5.5-7

168. Passover Meal
1 ערבי פסחים סמוך למנחה
  .לא יאכל אדם עד שתחשך
  .ואפלו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב
ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין
  .ואפלו מן התמחוי
  --- Mishna, Pesachim 10.1

[ Purity & Social Relations ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Sin & Justice  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2019 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]