[ Samaritan-Judean Feud ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Essenes  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

62. Three Jewish Sects
119 Τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις εἴδη φιλοσοφεῖται, καὶ τοῦ μὲν αἱρετισταὶ Φαρισαῖοι, τοῦ δὲ Σαδδουκαῖοι, τρίτον δέ, ὃ δὴ καὶ δοκεῖ σεμνότητα ἀσκεῖν, Ἐσσηνοὶ καλοῦνται, Ἰουδαῖοι μὲν γένος ὄντες, φιλάλληλοι δὲ καὶ τῶν ἄλλων πλέον.
  --- Josephus, Jewish War 2.119

63. Argument over Oral Torah
297 περὶ μέντοι τούτων αὖθις ἐροῦμεν. νῦν δὲ δηλῶσαι βούλομαι, ὅτι νόμιμά τινα παρέδοσαν τῷ δήμῳ οἱ Φαρισαῖοι ἐκ πατέρων διαδοχῆς, ἅπερ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς Μωυσέως νόμοις, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα τὸ Σαδδουκαίων γένος ἐκβάλλει, λέγον ἐκεῖνα δεῖν ἡγεῖσθαι νόμιμα τὰ γεγραμμένα, τὰ δ᾽ ἐκ παραδόσεως τῶν πατέρων μὴ τηρεῖν.
298 καὶ περὶ τούτων ζητήσεις αὐτοῖς καὶ διαφορὰς γίνεσθαι συνέβαινεν μεγάλας, τῶν μὲν Σαδδουκαίων τοὺς εὐπόρους μόνον πειθόντων τὸ δὲ δημοτικὸν οὐχ ἑπόμενον αὐτοῖς ἐχόντων, τῶν δὲ Φαρισαίων τὸ πλῆθος σύμμαχον ἐχόντων.
  -- Josephus, Antiquities 13.297-298

64. Principles & Popularity of Pharisees
12 Οἵ τε γὰρ Φαρισαῖοι τὴν δίαιταν ἐξευτελίζουσιν οὐδὲν ἐς τὸ μαλακώτερον ἐνδιδόντες, ὧν τε ὁ λόγος* κρίνας παρέδωκεν ἀγαθῶν ἕπονται τῇ ἡγεμονίᾳ περιμάχητον ἡγούμενοι τὴν φυλακὴν ὧν ὑπαγορεύειν ἠθέλησεν. τιμῆς γε τοῖς ἡλικίᾳ προήκουσιν παραχωροῦσιν οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀντιλέξει τῶν εἰσηγηθέντων ταῦτα οἱ θράσει ἐπαιρόμενοι.
13 πράσσεσθαί τε εἱμαρμένῃ τὰ πάντα ἀξιοῦντες οὐδὲ τοῦ ἀνθρωπείου τὸ βουλόμενον τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὁρμῆς ἀφαιροῦνται δοκῆσαν τῷ θεῷ κρίσιν γενέσθαι καὶ τῷ ἐκείνης βουλευτηρίῳ καὶ τῶν ἀνθρώπων τῷ ἐθελήσαντι προσχωρεῖν μετ᾽ ἀρετῆς ἢ κακίας.
14 ἀθάνατόν τε ἰσχὺν ταῖς ψυχαῖς πίστις αὐτοῖς εἶναι καὶ ὑπὸ χθονὸς δικαιώσεις τε καὶ τιμὰς οἷς ἀρετῆς ἢ κακίας ἐπιτήδευσις ἐν τῷ βίῳ γέγονεν, καὶ ταῖς μὲν εἱργμὸν ἀίδιον προτίθεσθαι, ταῖς δὲ ῥᾳστώνην τοῦ ἀναβιοῦν.
15 καὶ δι᾽ αὐτὰ τοῖς τε δήμοις πιθανώτατοι τυγχάνουσιν καὶ ὁπόσα θεῖα εὐχῶν τε ἔχεται καὶ ἱερῶν ποιήσεως ἐξηγήσει τῇ ἐκείνων τυγχάνουσιν πρασσόμενα. εἰς τοσόνδε ἀρετῆς αὐτοῖς αἱ πόλεις ἐμαρτύρησαν ἐπιτηδεύσει τοῦ ἐπὶ πᾶσι κρείσσονος ἔν τε τῇ διαίτῃ τοῦ βίου καὶ λόγοις.
  --- Josephus, Antiquities 18.12-15
* [or "Reason"]

65. Sadducees differ from Pharisees
164 Σαδδουκαῖοι δέ, τὸ δεύτερον τάγμα, τὴν μὲν εἱμαρμένην παντάπασιν ἀναιροῦσιν καὶ τὸν θεὸν ἔξω τοῦ δρᾶν τι κακὸν ἢ ἐφορᾶν τίθενται:
165 φασὶν δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἐκλογῇ τό τε καλὸν καὶ τὸ κακὸν προκεῖσθαι καὶ κατὰ γνώμην ἑκάστου τούτων ἑκατέρῳ προσιέναι. ψυχῆς τε τὴν διαμονὴν καὶ τὰς καθ᾽ ᾄδου τιμωρίας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν.
166 καὶ Φαρισαῖοι μὲν φιλάλληλοί τε καὶ τὴν εἰς τὸ κοινὸν ὁμόνοιαν ἀσκοῦντες, Σαδδουκαίων δὲ καὶ πρὸς ἀλλήλους τὸ ἦθος ἀγριώτερον αἵ τε ἐπιμιξίαι πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀπηνεῖς ὡς πρὸς ἀλλοτρίους. τοιαῦτα μὲν περὶ τῶν ἐν Ἰουδαίοις φιλοσοφούντων εἶχον εἰπεῖν.
  --- Josephus, Jewish War 2.164-166

66. Rabbinic Lament over Sadducean Brutality
21 * : אבא שאול בן בטנית ואבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר
  . אוי לי מבית ביתוס, אוי לי מאלתן
  ** . אוי לי מבית קתרוס, אוי לי מקלמוסן
  *** . אוי לי מבית אלחנן, אוי לי מבית לחישתן
  . אוי לי מבית אלישע, אוי לי מקולמוסן
  . אוי לי מבית ישמעאל בן פאבי
  . שהם כהנים גדולים ובניהם גזברים וחתניהן אמרכלין
  . ועבדיהן באין וחובטין עלינו במקלות
  --- Tosefta, Menachoth 13.21
* Mistaken attribution. יוסי בן יוחנן was an early Pharisaic leader [z1 ; ca. 150 BCE] but this lament refers to high priests from the time of Herod into the 1st c. CE. שאול בן בטנית is unknown.
** קתרוס = Greek: Κάνθερος
*** חנן  = אלחנן  [in Greek: Ἄνανος or Ἄννας]

67. Tradition of the Elders
1 משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע
ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים
  .ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה
  :הם אמרו שלושה דברים
הוו מתונים בדין
והעמידו תלמידים הרבה
  .ועשו סיג לתורה
  --- Mishna, Aboth 1.1

68. Standards for Disciples
3 : והעמידו תלמידים הרבה
  : שבית שמאי אומרים
  . לא ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות עשיר
  : ובית הלל אומרים
  . לכל אדם ישנה
  שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה
  . ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים
  --- Babylonian Talmud (supplement) Aboth de R. Nathan A 3

69. Hillel justifies Oral Tradition
31a *:ת״ר
   מעשה בעכו״ם ** א׳ שבא לפני שמאי  
  ***: א״ל
  ? כמה תורות יש לכם
  : אמר לו
  . שתים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה
  ***: א״ל
  . שבכתב אני מאמניך ושבע״פ **** איני מאמניך
   . גיירני ע״ם שתלמדני תורה שבכתב
  . גער בו והוציאו בנזיפה (Shammai)
  . בא לפני הלל גייריה (The foreigner)
  ***:  יומא קמא א״ל
  . א״ב ג״ד
  . למחר אפיך ליה
  ***: א״ל (The disciple)
  . והא אתמול לא אמרת לי הכי
  : א״ל (Hillel)
  ****? לאו עלי דידי קא סמכת דע״פ
   .נמי סמוך עלי
  --- Babylonian Talmud, Shabbath 31a

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")

**

עכו״ם : rabbinic shorthand for עובד כוכבים ומזלות ("servant of stars & planets" = pagan)

***

א״ל : rabbinic shorthand for אמר לו ("he said to him")

****

ע״פ : rabbinic shorthand for על פה ("by mouth, oral")

70. The Yoke of Torah
5 :רבי נחוניא בן הקנה אומר
כל המקבל עליו עול תורה
  .מעבירין ממנו על מלכות ועל דרך ארץ
וכל הפורק ממנו עול תורה
  .נותנין עליו על מלכות ועל דרך ארץ
  --- Mishna, Aboth 3.5

71. Deviants from Torah Rejected
12 :רבי אלעזר המודעי אומר
המחלל את הקדשים
והמבזה את המועדות
והמלבין פני חברו ברבים
והמפר בריתו של אברהם אבינו
והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה
אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים
.אין לו חלק לעולם הבא
  --- Mishna, Aboth 3.12

72. Saying & Doing
7 : אומר (ben cHanania) ר' יהושע
  השונה ואינו עמל
  . כאיש שזורע ואינו קוצר
  הלומד תורה ומשכחה
  . דומה לאשה שיולדת וקוברת
  --- Tosefta, Parah 4.7

73. Torah & Propagation
7 : ורבו בן עזאי אומר
   * כל מי שאינו עוסק בפ"ו
   הרי זה שופך דמים ומבטל את הדמות
  : שנאמר
   (Gen 1:6) כי בצלם אלהים עשה את האדם
  (Gen 1:7). וכתיב ואתם פרו ורבו
  ** : אמר לו ר"א בן עזריה
  . נאין דברים כשהן יוצאין מפי עושיהן
  יש נאה דורש ואין נאה מקיים
  נאה מקיים ואין נאה דורש
  . בן עזאי נאה דורש ואין נאה מקיים
  : בן עזאי ] אמר לו ]
  . מה אעשה חשקה נפשי בתורה
  . ויתקיים העולם באחרים
  --- Tosefta, Yebamoth 8.7

*

פ"ו : rabbinic shorthand for פריה ורביה  ("reproduction and propagation") see Gen 1:7.

**

ר"א : rabbinic shorthand for רבי אלעזר   (Rabbi Eleazar).

74. Seven Types of Pharisees
4 : שבעה פרושים הם
  -- (a) פרוש שכמי
  -- (b) פרוש נפכאי
  -- (c) פרוש מקצואי
  -- (d) פרוש מכובאי
  -- (e) פרוש מלאכה היתה לו
  -- (f) פרוש מחופתו עשאנ
  -- (g) ופרוש מן היצרא ופרוש מן היראה
  --- Babylonian Talmud (supplement), Aboth de R. Nathan 37.4
  [NOTE: This list is found with some variation in the Palestinian Talmud (Berakoth 9.7) and the Babylonian Talmud (Sota 22b). The first six were traditionally considered the "plagues" of the Pharisees, i.e., false followers. Though well-established by tradition, the nicknames were obscure enough in rabbinic circles that Palestinian and Babylonian amoraim had to devise varying explanations. The original meaning of many of the nicknames is beyond proof. The translations presented here at points differ from traditional interpretations.]

75. False Pharisees
  :[Salome Alexandra] אמר לה ינאי מלכא לביתיה
  תתיתרי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין
  . אלא מן הצבועין שדומין לפרושין
  *[cf. Num 25:14] שמעשיה במעשה זמרי
   *[Num 25:11] . ומבקשין שכר כפנחס
  --- Babylonian Talmud, Sota 22b
* Zimri: a Simeonite who had illicit relations with a Moabite woman & submitted to the rites of Ba'al Peor. His deeds violated Torah.
Phineas: son of Moses' brother, Aaron. By slaying Zimri he ended the slaughter of Israelites. He was rewarded for his zeal for Torah by succeeding his father as high-priest.

[ Samaritan-Judean Feud ] [ English translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Essenes  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2019 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]